Nyhedsbrev – Maj 2024 – Træning, Graduering, Kristi Himmelfart, Sommerfest, Sommerlejr og sommertræning

English version below the Danish gibberish.

Træning

Det er super godt at se så mange til træning hver gang. Aktivitetsniveauet er højt med masser af sved og energi. Det gør det også sjovt at være instruktør, når I alle giver den en skalle.
I maj måned har vi fået Valerii til at undervise på torsdagstræningerne. Valerii er superdygtig, så det glæder vi os til.
Som bekendt taler Valerii ikke så meget dansk endnu, så det bliver en mulighed til at spærre øjnene op og følge med i hvad der bliver vist.

Graduering for kyu grader

Vi holder graduering torsdag den 20. juni. Dem trænerne vurderer som klar til det, har allerede fået besked.
Vi starter med gradueringstræningen nu, så har du fået besked på at skulle op eller har du aftalt at være makker med en, så er det særligt med at være på måtten til hver træning.
Hvis du har problemer med at være der på datoen, så sig til. Hellere før end senere.
Næste graduering bliver i december måned.

Kristi himmelfart

er en af de få gange på året, hvor vi ikke træner. Så i den kommende uge er der træning tirsdag og så springer vi frem til næste tirsdag for næste træning.

Sommerfest

Vi holder sommerfest den 15. juni. Vi arrangerer noget i retning af vores julefrokost, hvor vi finder et sted i byen og får noget at spise og så hygger vi resten af aftenen, så længe nogen har lyst.
Har du forslag til et godt sted med mad for næsten enhver smag, så send et svar tilbage med dit forslag eller giv besked til Simon.

Sommerlejr

Årets største Jiu-Jitsu begivenhed med masser af træning, socialt samvær og mange andre aktiviteter afholdes i Skovlunde i år.
Det er som sædvanlig uge 27. Alle bør tage med. Det er en super oplevelse, som heldigvis gentages år efter år.
Der er ikke kommet invitation endnu, men du kan sagtens sætte kryds i kalenderen allerede nu.
Forvent en pris på ca. 2200 kr for hele ugen med træning, forplejning, aktiviteter, etc. (drikkevarer kommer oveni).
Du finder praktiske informationer på https://www.ju-jitsu.dk/aktiviteter/sommerlejr og sidste nyt på https://www.facebook.com/events/368164079332418

Sommertræning

Efter sommerlejren overgår vi til sommertræning. Det er på samme dage og tider som sædvanligt hele sommeren, men hvor du kan komme med dine emner for noget, du gerne vil have fokus på den aften.
Vi starter op igen på den officielle nye sæson den 1. august.

--
Med sportslig hilsen

Peter, peter og Simon
Aarhus Jiu-Jitsu og Selvforsvar

Training sessions

It's great to see so many people training every time. The activity level is high with lots of sweat and energy. It also makes it fun to be an instructor when you all give it a go.
In May, we've got Valerii to teach the Thursday training sessions. Valerii is super talented, so we're looking forward to it.
As you know, Valerii doesn't speak much Danish yet, so it will be an opportunity to open your eyes and follow what's being shown.

Graduation for kyu degrees

We will hold the graduation on Thursday 20 June. Those who the coaches consider ready for it, have already been notified.
We start the graduation training now, so if you've been told to show up or you've agreed to be a partner for someone, it's especially important to be on the mat for every training session.
If you have trouble being there on the date, let us know. Better sooner than later.
The next graduation will be in December.

Ascension Day

is one of the few times of the year when we don't train. So in the coming week, there is training on Tuesday and then we jump forward to next Tuesday for the next training.

Summer party

We have a summer party on 15 June. We're organising something like our Christmas party, where we find a place in the city and get something to eat and then we enjoy the rest of the evening as long as anyone wants to.
If you have suggestions for a good place with food for almost every taste, please reply back with your suggestion or message Simon.

Summer camp

The biggest Jiu-Jitsu event of the year with lots of training, socialising and many other activities will be held in Skovlunde this year.
It is as usual week 27 (first week of july). Everyone should come along. It's a great experience that is fortunately repeated year after year.
No invitation has been sent out yet, but you can easily mark your diary now.
Expect a price of around DKK 2200 for the whole week with training, catering, activities, etc. (drinks are on top)
You can find practical information at https://www.ju-jitsu.dk/aktiviteter/sommerlejr and the latest news at https://www.facebook.com/events/368164079332418

Summer training

After the summer camp, we switch to summer training. It's on the same days and times as usual throughout the summer, but you can bring your topics for something you'd like to focus on that evening.
We start up again for the official new season on 1 August.

--
With sporting greetings

Peter, Peter and Simon
Aarhus Jiu-Jitsu and Self Defense